VOORWAARDEN VOOR PUBLICATIE EN VERWERKING VAN ONLINE BEOORDELINGEN

Deze Voorwaarden voor het publiceren en verwerken van online beoordelingen (hierna de « Voorwaarden ») bevatten de regels die van toepassing zijn op alle beoordelingen die door een gebruiker (hierna de « Gebruiker ») worden geplaatst en weergegeven op de website https://www.bfgoodrich.nl (hierna de « Website ») met betrekking tot producten verkocht onder het merk BFGOODRICH (hierna het « Product »).

ARTIKEL 1 : GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Persoonlijk, niet-commercieel gebruik

Michelin verleent de Gebruiker het recht om de inhoud van de Website uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik te bekijken en af te drukken. Elk collectief en/of commercieel gebruik is ten strengste verboden.

2. Gebruik in overeenstemming met wet- en regelgeving

De Gebruiker heeft wettelijk het recht om korte citaten, analyses en reproducties te maken voor persberichten en ander gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan door de wet, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd door de wet en met name onder voorbehoud van vermelding van de namen van de auteurs en de redactionele bron.

3. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat toegang tot, raadpleging van en gebruik van de Website onderworpen zijn aan zijn/haar onvoorwaardelijke aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden van de Website : https://www.bfgoodrich.nl/wettelijke-informatie

Door deze te openen, aanvaardt de Gebruiker deze volledig, zonder voorbehoud of wijziging van welke aard dan ook.

De Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat door het plaatsen van een beoordeling op de Website, hij/zij erkent kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden (met name toegankelijk via de link onderaan het formulier voor het indienen van een beoordeling, toegankelijk op de productpagina's) en deze zonder voorbehoud in hun geheel te aanvaarden.

ARTIKEL 2 : REGELS VOOR ONLINE BEOORDELINGEN

1. Verzameling en verwerking door de Dienstverlener van online geschreven beoordelingen vanaf de Website

De Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat NET REVIEWS (Echte Beoordelingen; « www.echte-beoordelingen.com »), met maatschappelijke zetel te 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494, 13002 Marseille, ingeschreven in het Handels- en ondernemingsregister van Marseille onder nummer 750 882 375, de dienstverlener van Michelin is voor het verzamelen en verwerken van online geschreven beoordelingen (hierna de « Dienstverlener » genoemd).

De Gebruiker geeft zijn/haar schriftelijke beoordeling door gebruik te maken van de knop "Schrijf een review" op de beschrijvende pagina's van elk Product om toegang te krijgen tot een vragenlijst met betrekking tot zijn/haar gebruikservaring en/of consumptie van het genoemde Product.

De Gebruiker wordt vervolgens doorgestuurd naar de website van de Dienstverlener « www.echte-beoordelingen.com ».  De raadpleging en het gebruik van de website van de Dienstverlener is onderworpen aan de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website « www.echte-beoordelingen.com » (met name toegankelijk via de link onderaan het formulier voor het indienen van een beoordeling, dat toegankelijk is via de productpagina's). Door deze te openen, geeft de Gebruiker uiting van deze volledige aanvaarding, zonder voorbehoud of wijziging van welke aard dan ook.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze « Voorwaarden voor het publiceren en verwerken van online beoordelingen » op de website www.bfgoodrich.nl en de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website « www.echte-beoordelingen.com », hebben de Voorwaarden van dit document voorrang.

2. Andere online beoordelingen die op de Website worden gepubliceerd

Naast de beoordelingen die door de Dienstverlener worden verwerkt op de website www.bfgoodrich.nl kunnen andere aanvullende bronnen van beoordelingen worden gebruikt : 

 • Beoordelingen verzameld via de BFGOODRICH Facebook pagina’s
 • Beoordelingen verzameld door de Dienstverlener vanaf andere websites van Michelin in Europa (bij voorbeeld www.bfgoodrich.fr)
 • Beoordelingen verzameld vóór april 2019 via het oude technische platform www.bfgoodrich.nl


Deze aanvullende bronnen voldoen aan het moderatiebeleid van de websites die de gegevens verzamelen.

3. Definitie en ondersteuning van de online beoordelingen

De beoordelingen die door Gebruikers op de Website geplaatst zijn, vertegenwoordigen enkel hun meningen, standpunten of opmerkingen en in geen geval die van Michelin, haar gelieerde vennootschappen of werknemers.

De op de Website geplaatste beoordelingen kunnen de vorm aannemen van tekstberichten, een numerieke beoordeling en/of een sterrenbeoordeling, dan wel een aanbevelingspercentage.

Een gemiddelde van de numerieke beoordelingen van de verzamelde beoordelingen zal ook op de Website verschijnen.

De Gebruiker verplicht zich tot terughoudendheid en voorzichtigheid bij het geven van beoordelingen die hij op de Website wil plaatsen.

Elke Gebruiker kan de Klantenservice van Michelin vragen om de beoordelingen die hij op de Website heeft geplaatst te verwijderen via het contactformulier dat toegankelijk is in de rubriek « Contact » https://www.bfgoodrich.nl/contact, en dat door het onderwerp « Vragen over het gebruik van de website » te kiezen.

Op de Website worden drie (3) soorten schriftelijke beoordelingen weergegeven :

 1. Niet geverifieerde beoordelingen : Beoordelingen geplaatst door een Gebruiker van wie de consumptie-ervaring (aankoop of gebruik van het Product) niet is geverifieerd door Michelin of haar Dienstverlener, of van wie de consumptie-ervaring niet is gerechtvaardigd.
 2. Geattesteerde beoordelingen : Beoordelingen  geplaatst door een Gebruiker die niet zijn geverifieerd door Michelin of haar Dienstverlener, maar waarbij de Gebruiker heeft verklaard de consumptie-ervaring te hebben gehad (aankoop of gebruik).
 3. Geverifieerde beoordelingen : Beoordelingen geplaatst door een Gebruiker, die een verificatieproces hebben doorlopen en waarbij Michelin de consumentenervaring (aankoop of gebruik) garandeert.  

 

4. Regels voor online beoordelingen

a) Respect van wetten en regelgeving

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud op de Website te publiceren die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Met name onthoudt hij/zij zich ervan :

 • informatie te verspreiden die in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
 • het doel van de Website om te buigen naar propaganda, opruiing, colportage of werving;
 • informatie te publiceren met een commercieel of reclamekarakter of die propaganda vormt voor tabak, alcohol of andere gereguleerde producten of diensten ;
 • de aangeboden diensten zodanig te gebruiken dat de vrije communicatie van andere Gebruikers wordt verstoord of inhoud wordt verzonden die een strafbaar feit vormt of daartoe aanzet;
 • inhoud te verspreiden die de persoonlijke rechten van derden schendt of die lasterlijk, vernederend, beledigend, obsceen, pornografisch, aanstootgevend of gewelddadig is, dan wel aanzet tot discriminatie, politiek geweld, racisme, vreemdelingenhaat, seksisme of homofobie;
 • informatie te publiceren die in strijd is met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan de hand waarvan personen zonder hun toestemming kunnen worden geïdentificeerd, met name hun achternaam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer, foto, geluids- of audiovisuele opname;
 • inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, in het bijzonder door het verwijderen of wissen van vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of beperkende legenda’s;
 • zich op frauduleuze wijze toegang te verschaffen tot de Website.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten en regelgeving na te leven en enkel inhoud te gebruiken waarvoor hij/zij over de nodige rechten beschikt om deze te verspreiden, waarvoor de houder van de rechten zijn/haar uitdrukkelijke toestemming tot verspreiding heeft gegeven of die vrij is van rechten. De term "rechten" verwijst in het bijzonder naar persoonlijkheidsrechten, auteursrechten, handelsmerkrechten en, meer in het algemeen, alle intellectuele eigendomsrechten.

b) Regels voor moderatie en controle van online beoordelingen die op de Website zijn geplaatst (publicatie of afwijzing)

De Gebruiker erkent in alle omstandigheden dat Michelin en/of haar Dienstverlener de inhoud van de geplaatste beoordelingen zal controleren om te beslissen of deze al dan niet online worden gepubliceerd.

Michelin stelt de Gebruikers ervan in kennis dat moderatie wordt toegepast om op de Website geplaatste beoordelingen te controleren die in strijd lijken te zijn met de wet- en regelgeving of met deze moderatieregels.

In het kader van de controle die Michelin of haar Dienstverlener uitoefent, dient de Gebruiker bereikbaar te zijn om te verifiëren of de geplaatste beoordeling betrekking heeft op een daadwerkelijke consumentenervaring (gebruik of aankoop van het Product).

Bovendien dient de Gebruiker vanaf 31 januari 2023, om een beoordeling te kunnen plaatsen, te verklaren dat hij/zij de afgelopen 48 (achtenveertig) maanden persoonlijk ervaring heeft gehad met het gebruik van het Product of de dienst waarover hij/zij een beoordeling plaatst. In dit opzicht is de Gebruiker aansprakelijk ten opzichte van Michelin in het geval van een onjuiste verklaring.

Om te garanderen dat de Gebruiker die een beoordeling heeft geplaatst het Product persoonlijk heeft geconsumeerd, kan de Gebruiker op elk moment opnieuw worden gecontacteerd voor verificatiedoeleinden. Hiertoe beschikt Michelin, in samenwerking met haar Dienstverlener NET REVIEWS (« www.echte-beoordelingen.com »), over de nodige informatie om de Gebruiker te identificeren en opnieuw te contacteren om de consumptiehandeling van de Gebruiker te garanderen. De identificatie kan gebeuren via e-mail. Een bewijs van aankoop en/of gebruik op naam van de Gebruiker kan worden gevraagd.

Naast de bepalingen van punt a) hierboven en de weigeringsgronden zoals vermeld in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website « www.echte-beoordelingen.com », behoudt Michelin zich het recht voor de Dienstverlener te verzoeken om met name alle op de Website geplaatste beoordelingen te weigeren :

 • die persoonsgegevens bevatten (telefoonnummers, e-mailadressen, volledige naam, enz.) ;
 • die geen verband houden met het Product zelf of de kenmerken ervan (zoals mededelingen over de beschikbaarheid van het Product, de verzending van het Product of de ervaring van de koper/Gebruiker bij de wederverkoper-distributeur) ;
 • waarvan vaststaat dat ze onbegrijpelijk zijn ;
 • die een hyperlink bevatten die Gebruikers doorverwijst naar een andere website of een ander deel van de Website wanneer de evaluatie (algemene score en prestatiescores) het niet mogelijk maakt om zich een beeld te vormen van de mening van de internetgebruiker ;
 • waarbij er een duidelijke inconsistentie is tussen het commentaar en de beoordeling (totaalscore en prestatiescores).

 

Michelin en/of haar Dienstverlener zullen geen wijzigingen aanbrengen in de beoordelingen.

Indien publicatie van een beoordeling wordt geweigerd, zal Michelin en/of haar Dienstverlener de auteur op de hoogte stellen van de redenen voor de weigering.

Hiertoe wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft gebruikt bij het plaatsen van zijn beoordeling.

c) Bijzonder geval van beoordelingen die een klacht over het Product betreffen

Beoordelingen die een klacht bevatten of een probleem in verband met het gebruik van het Product naar voren brengen, worden verwerkt door de Klantenservice van Michelin, die rechtstreeks contact kan opnemen met de auteur van de beoordeling om de klacht te verwerken via het e-mailadres dat is opgegeven toen de beoordeling werd geplaatst.

d) Waarschuwingssysteem

Er is te allen tijde een waarschuwingssysteem beschikbaar voor iedereen die de publicatie op de Website wil melden van een bericht van controversiële aard waarvan hij of zij op de hoogte is, zoals de verdediging van misdaden tegen de menselijkheid, het aanzetten tot rassenhaat en kinderpornografie.

Om dit mogelijk te maken, kan de Gebruiker Michelin een klacht sturen via het contactformulier dat toegankelijk is in de rubriek « Contact » https://www.bfgoodrich.nl/contact via het onderwerp « Vragen over het gebruik van de site », waarmee hij/zij alle informatie door kan geven die hij/zij nuttig acht voor dit doel.

Michelin vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat al zijn/haar verklaringen kunnen worden gebruikt in gerechtelijke procedures. Het verstrekken van onjuiste, onnauwkeurige of misleidende informatie kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker.

e) Gronden voor uitsluiting van een Gebruiker

Niet-naleving van dit artikel kan tot gevolg hebben dat Michelin en/of haar Dienstverlener de betwiste beoordeling niet zal publiceren dan wel intrekken, onverlet mogelijke andere juridische stappen en/of schadevergoeding waarop Michelin aanspraak kan maken.

ARTIKEL 3 : TERMIJN VOOR PUBLICATIE EN BEWARING VAN BEOORDELINGEN

Alle beoordelingen worden gepubliceerd en bewaard gedurende maximaal 10 (tien) jaren.

ARTIKEL 4 : VERWERKING VAN BEOORDELINGEN

1. Bestemming van de beoordelingen

De op de Website gepubliceerde beoordelingen en de toegekende gemiddelde beoordelingen kunnen door Michelin en/of zijn Dienstverlener worden gebruikt op al hun digitale of papieren media.

De gepubliceerde beoordelingen kunnen ook worden gebruikt door de verschillende distributeurs en partners van Michelin en/of de Dienstverlener op al hun digitale (websites en applicaties) of papieren media, evenals op zoekmachines.

2. Publicatie van beoordelingen in andere media / op websites

Alle op de Website gepubliceerde beoordelingen of de toegekende gemiddelde beoordelingen (in de vorm van sterren) kunnen ook verschijnen op de websites en applicaties van de distributeurs en partners van Michelin, evenals op zoekmachines.

3. Rangschikking van beoordelingen

Beoordelingen worden standaard gerangschikt in chronologische volgorde, van de meest recente naar de oudste.

ARTIKEL 5 : TEGENPRESTATIE VOOR GEPUBLICEERDE BEOORDELINGEN

Michelin biedt geen enkele tegenprestatie voor de schriftelijke beoordelingen van Gebruikers op de Website.

ARTIKEL 6 : AANSPRAKELIJKHEID

Michelin verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde toegankelijk is voor de Gebruiker. Michelin kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als haar Website of de Website van de Dienstverlener om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

Bovendien dient de Gebruiker zich rekenschap te geven van de risico's die inherent zijn aan het internet, met name wat betreft een gebrek aan beveiliging bij de overdracht van gegevens. Michelin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze risico's en de gevolgen ervan, die in welke mate dan ook nadelig kunnen zijn voor de Gebruiker.

Michelin kan de inhoud van de Website naar eigen goeddunken wijzigen zonder aansprakelijk te worden gesteld om welke reden dan ook.

Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens, software en hardware te beschermen tegen besmetting door virussen en tegen andere vormen van cyber-aanvallen via de Website of de gepubliceerde informatie.

De Gebruiker mag geen misbruik maken van een moeilijke toegang tot de Website om toegang te krijgen tot informatie die in strijd is met deze Voorwaarden.

De gepubliceerde beoordelingen mogen niet worden beschouwd als een weergave van de meningen van de redactie van de Website, ze vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun auteurs.

De verantwoordelijkheid van Michelin voor de levering van diensten is die van een technische dienstverlener.

Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contacten tussen Gebruikers onderling of tussen een Gebruiker en welke derde dan ook.

De Website mag door een Gebruiker niet worden gebruikt in omstandigheden die de vrije communicatie van andere Gebruikers kunnen verstoren of inhoud kunnen overbrengen die bestaat uit of aanzet tot het plegen van handelingen die strafbaar zijn volgens de wet.

Welke controlemiddelen zij ook heeft geïmplementeerd, is het duidelijk dat, vanwege het volume van de gepubliceerde informatie, Michelin niet is onderworpen aan een algemene verplichting om de informatie die zij opslaat te controleren, noch aan een algemene verplichting om feiten of omstandigheden met betrekking tot illegale activiteiten op te sporen, noch aan een verplichting om de nauwkeurigheid, eerlijkheid of oprechtheid van de door Gebruikers gepubliceerde informatie te garanderen.

Michelin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten of gegevens die op verzoek van een Gebruiker zijn opgeslagen indien Michelin niet daadwerkelijk op de hoogte was van de illegale aard ervan of van feiten en omstandigheden die deze aard onthullen of indien zij, zodra zij hiervan op de hoogte was, onmiddellijk heeft gehandeld om deze gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de schriftelijke beoordelingen die ze op de Website publiceren.

ARTIKEL 7 : BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die worden verzameld om beoordelingen te verwerken en te beheren, worden verwerkt in overeenstemming met de principes van de bescherming van persoonsgegevens. Deze principes worden uiteengezet in het document : https://www.bfgoodrich.nl/vertrouwelijkheidsbeleid. Dit document zet uiteen hoe Michelin de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website verwerkt en beschermt. Om de beoordelingen te verzamelen en te verwerken, gebruikt Michelin een vertrouwde externe dienstverlener, NET REVIEWS (Echte Beoordelingen). Om meer te weten te komen over de manier waarop Michelin de gegevens van de Gebruiker verwerkt en over zijn of haar rechten, wordt de Gebruiker uitgenodigd het genoemde beleid te raadplegen.

ARTIKEL 8 : KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of vragen met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de toepassing van deze Voorwaarden, staat de Klantenservice van Michelin ter beschikking van de Gebruiker door te klikken op de rubriek « Contact » https://www.bfgoodrich.nl/contact van de Website.

ARTIKEL 9 : WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VOOR DE PUBLICATIE EN VERWERKING VAN ONLINE BEOORDELINGEN

Michelin kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra ze online worden gezet. De Gebruiker wordt daarom aangeraden deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

ARTIKEL 10 : TOEPASSELIJK RECHT EN  JURISDICTIE

Niet-naleving door de Gebruiker, waar dan ook gevestigd, van een van de bepalingen van deze Voorwaarden en, meer in het algemeen, elk probleem met betrekking tot hun uitvoering, interpretatie of geldigheid, is onderworpen aan het Nederlands recht en de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

Datum van update : 01/04/2024

De browser die u gebruikt, wordt niet ondersteund
U gebruikt een browser die niet wordt ondersteund door deze website. Hierdoor werken sommige functies mogelijk niet goed. Dit kan leiden tot vreemde weergaven bij het browsen. Update uw browser of installeer een van de volgende browsers om optimaal te kunnen profiteren van deze website